Lizards for Fish – Dzvinyu kutsiva hove

Kana  mudiwa wako wepamoyo
Nemwana wako waakarakura munhumbu
Akati iye anoda nyanta yehove
Iwa uchiti hove haidyiwi pamusha
Nokuti chisikwa chaMwari wedenga
Unozvifambisa sei paka dai samusha?

Ungamunyepera kumupa dzvinyu adye
Kumubata kumeso nedzvinyu adye
Kumunyaradza mudiwa nedzinyu adye
Asi paachazvibata unoti kudii?
unomuti kudii?
unozviti kudiiko?

English Translation
Lizards for Fish

If you dearly loved wife
With you baby in her womb
Says she is craving for fish
But you saying in your heart
No fish will be eaten in this house
Because it is God’s innocent creature.
How do you get out of this puzzle?

You may cheat her into eating lizards
Fooling her into eating lizards
Pacifying her by giving her lizards
But when she discovers the truth
What do you say?
How do you explain?
How do you put it to Her

Original text in Shona by Chirikure Chirikure, roughly translated by himself. (All rights reserved)
Music for choir by Daniel Schell created in 2001 by  Le Choeur de Namur directed by D. Menier.